Til Forsikringsselskabet

Undertegnede har modtaget en anmodning om helbredsoplysninger i forbindelse med Jeres behandling af en verserende forsikringssag. Den modtagne anmodning er udformet som et ønske om aktindsigt ihht Sundhedsloven.

Denne anmodning kan dog ikke imødekommes af flere årsager:

  1. Patienten har efter anmodning ret til indsigt i egen journal, jvf. Sundhedslovens kapitel 8 § 37 om aktindsigt. Aktindsigt er patientens ret til selv at blive orienteret om de personlige oplysninger, der findes i lægens journal. Retten er ikke beregnet til videregivelse til tredjemand, for eksempel et forsikringsselskab eller andre, der på den måde lader patienten indsamle helbredsoplysninger om sig selv, typisk til administrativ brug. Videregivelse af oplysningerne i forbindelse med en aktindsigt kan ske til patienten selv eller til en repræsentant for patienten – f.eks en advokat, der agerer som patientens stedfortræder og repræsentant i forhold i et juridisk søgsmål eller lignende. Forsikringsselskabet – som i dette tilfælde er den part, der ønsker helbredsoplysningerne – varetager i den aktuelle sammenhæng egne interesser og handler derfor i den aktuelle kontekst på egne vegne – ikke patientens. Forsikringsselskabet kan derfor ikke anses som værende en stedfortræder for patienten eller som repræsenterende dennes interesser og forsikringsselskabet er dermed ikke omfattet af reglerne for aktindsigt.
  2. Da der er anmodet om en aktindsigt (dvs fuld journal), vil dette omfatte alle journaloplysninger for den pågældende periode. Dette materiale kan indeholde:
    1. Oplysninger om patienten, der er irrelevante for den aktuelle sag. I forhold til Persondatalovgivningen må selskabet ikke indsamle og registrere flere personoplysninger om patienten end nødvendigt. Dette gælder også såfremt helbredsoplysningerne bliver indsamlet af patienten selv. Den forbrugerbeskyttende lovgivning anfører, at ”indsamling af oplysninger skal have et nødvendigt og sagligt formål.” Det betyder bl.a., at forsikringsselskabet kun må indhente oplysninger, som er væsentlig for sagens behandling. Dette fremgår i øvrigt også af Forsikring og Pensions vejledning på området som kan findes her: https://www.forsikringogpension.dk/media/6147/vejledning-om-indhentning-af-helbredsoplysninger-pr-1-november-2020.pdf?fbclid=IwAR3DlGiE0VUIb-YfLiVbDMV_7Ej_6mwAfrxpPldQahlXNJW9kilycWhp-70
    2. Oplysninger, f.eks om patientens arveanlæg og risiko for i fremtiden at udvikle sygdomme. Dette kunne f.eks være DNA-analyser og andre screeningsundersøgelser, som afslører en arvelig risiko for at udvikle sygdom. Som det fremgår af Forsikringsaftaleloven §3a må forsikringsselskabet ikke indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme.
    3. Personfølsomme oplysninger om 3.person. Forsikringsselskaber må ikke indhente helbredsoplysninger om personer uden deres samtykke, hvilket blandt andet fremgår af Sundhedslovens §44 stk 3. I journalen kan være anført meget personfølsomme oplysninger om f.eks familiemedlemmers helbred, som ud over at være irrelevante for patientens sagen, heller ikke må videregives uden de pågældendes samtykke. I forhold til sidstnævnte, hæfter jeg mig ved, at forsikringsselskabet i den fremsendte anmodning ikke er indhentet tilladelse fra eventuelle 3.

Ud over at loven om aktindsigt ikke kan finde anvendelse i denne sammenhæng, er anmodningen også i modstrid med gældende aftale mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension samt en overtrædelse af Forsikringsaftaleloven og en opfordring til brud på Persondatalovgivningen. Anmodningen må derfor afvises og jeg vil i stedet anbefale at selskabet at anvende den på området aftalte attest – FP 610 – der er beregnet til formålet.

Til advokater og andre som reelt arbejde som repræsentant for patienten (ikke forsikringsselskaber).
Vi sender journalen til patienten via Patientportalen, så må I sammen aftale hvordan det deles.